ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, teşkilat yapısı, görev alanındaki yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, teşkilat yapısı, görev alanındaki yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; Anayasanın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve ilgili mer'i mevzuat'ın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)      Başkan: Başakşehir Belediye Başkanı’nı,

b)      Başkan Yardımcısı: Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,

c)      Belediye: Başakşehir Belediyesi’ni,

ç)  Gerçekleştirme Görevlisi: İhale sürecini yürüten personeli,

d)      Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birimin üst yöneticisini,

e)      Meclis: Başakşehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,

f)       Müdür: Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nü,

g)      Müdürlük: Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü,

ğ)  Personel: Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü,

h)      Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Taşınır kayıt ve kontrol işlerini yürüten personeli,

ı)  Yönetmelik: Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

            Temel İlkeler

            MADDE 5- (1) Başakşehir Belediye Başkanlığı, ''Tüm Başakşehirli’lerin çağdaş belediyecilik hizmetlerinden en yüksek derecede ve eşit biçimde yararlandığı, birlikte huzur içinde yaşadığımız bir kent oluşturmak.'' misyonu; "İstanbul’un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatıyla bütünleşmiş, planlı ve düzenli şehircilik anlayışıyla herkesin yaşamayı tercih edeceği, İstanbul’un modern yüzü olmak." vizyonu ve aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

a)      Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)      Vatandaş ile olan ilişkilerde dürüstlük,

c)      Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

ç)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

d)      Uygulamalarda adalet ve tarafsızlık, hizmette eşitlik,

e)      Belediye faaliyetlerinde vatandaş memnuniyetine odaklılık,

f)       Hizmetler ile ihtiyaçlar ve vatandaşlar ile iletişim tutarlı olmalıdır.

g)      Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine süreklilik esası ile hareket,

ğ)  Belediyede yürütülen her faaliyette yüksek performansın dikkate alınması,

h)      Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

 ı)  Üretilen hizmetlerde engelli vatandaşların dikkate alınması,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

            Kuruluş

            MADDE 6- (1) Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48.maddesi uyarınca,  Belediye Meclisimizin 08/05/2009 tarih ve 2009/11 sayılı kararı ile kurulmuştur.

            Teşkilat

            MADDE 7- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı; müdürün teklifi, ilgili Başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğü; Temizlik İşleri Şefliği,  Geri Dönüşüm Şefliği ve Kalem Şefliği birimlerinden oluşur.

(3) Belediye Başkanı müdürlüğün teşkilat yapısını re’sen değiştirebilir.

(4) Müdürlükte Başakşehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

(5) Temizlik İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak şefliklerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mer'i mevzuat çerçevesinde yapar.

            Bağlılık

            MADDE 8- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı’na veya Belediye Başkanı’nın yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı çalışır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

            Müdürlüğün görevleri

            MADDE 9- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi Başkanlık makamınca verilen ve bu yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri kanunlara uygun olarak belirli bir plan dahilinde yürütür.

Müdürlüğün genel olarak görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:

            a) Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmaları yürütmek.

            b) Başakşehir Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

            c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. (müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak.)

            ç) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu ve performans programını hazırlamak.

            d) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.

            e) 5018 sayılı kanun ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

            f) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yapmak.

  g) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, Bakanlığa sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almak.

            ğ) Mal ve hizmet alımı kapsamında çalışan yüklenici firmalar ile  belediye  arasındaki iletişim, bilgi ve belge akışının zamanında yapılmasını sağlamak.

            h) İlçe genelinden evsel katı atıkların düzenli bir biçimde toplanıp aktarma  istasyonu ve düzenli depolama sahalarına nakledilmesini sağlamak.

            ı) İlçe genelinde uygun görülen yerlere yeraltı ve yerüstü çöp konteynerleri yerleştirmek.  

            i) İlçe genelinde zamansız çıkarılan evsel katı atıkların toplanması ve  aktarma istasyonu ve düzenli depolama sahalarına nakledilmesini sağlamak.

            j) Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarih ve 2015/59 sayılı kararı doğrultusunda, Atık Toplama Merkezi  ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.

            k) Kurban atıkları, kullanılmış ev eşyaları, vb. gibi evsel nitelikli  olmayan atıkların toplanıp düzenli depolama sahasına  nakledilmesini sağlamak.

            l) İlçe genelinde ki cadde, sokak, meydan ve boş arsaların süpürülmesi ve genel temizliğini yapmak.

            m) İlçe genelindeki cadde, sokak, meydan ve açık semt pazarlarının araçlar ile ihtiyaçlar doğrultusunda yıkanmasını sağlamak.

            n) İlçe sınırlarımız içerisinde, çuvallı moloz ve tadilat atıklarının belediye meclisimizce onaylanan ücret tarifesine göre toplanması ve izinli depolama sahalarına nakledilmesini sağlamak.

            o) Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan  hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artıkları gibi kirletici unsurların mer'i mevzuat dahilinde kaldırılması ve izinli depolama sahalarına nakledilmesini sağlamak.

            ö) İlçe sınırları dahilinde, evsel atıklarla depolanmasında sakınca görülmeyen türden atığı çıkan işletmelerin atıklarının belediye meclisimiz tarafından onaylanan ücret tarifesine göre Katı Atık Sözleşmesi yapılarak toplanması ve nakledilmesini sağlamak.

            p) Yeraltı ve yer üstü çöp konteynırların temizlenmesini, yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

            r) Karla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarında talep edilmesi halinde ilgili müdürlüklere personel ve araç desteği sağlamak.

            s) İzinsiz veya izin süresi geçmiş tüm reklam gereçlerinin sökülmesi, toplanması ve illegal duvar yazıların silinmesi  gibi  yapılacak çalışmalarda talep edilmesi halinde ilgili müdürlüklere personel ve araç desteği sağlamak.

            ş) Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha edilmesini sağlamak.

            t) Müdürlüğün faaliyet ve hizmetleri ile ilgili gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek.

            u) İlgili mevzuatlar dahilinde ilçe sınırlarımız içerisindeki ambalaj atıklarının, elektronik atıkların, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve atık araç lastiklerinin toplanmasını sağlamak.

            ü) İlçe halkının çevre temizliği duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun ilan, pankart, broşür gibi çalışmalar yapmak ve desteklemek.

            v) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

            Müdürün görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Temizlik İşleri  Müdürlüğü’nü başkanlık makamı’na karşı temsil etmek.

            b) Başkanlık makamından gelen görev ve talimatları mer'i mevzuat dahilinde yapılmasını sağlamak.

            c) Bu yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen müdürlüğün görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

            ç) Müdürlük çalışmalarını  mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü mevzuat değişikliklerinde müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.

            d) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

            e) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak ve faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.

            f) Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

            g) Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.

            ğ) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.

            h) Müdürlüğe gelen evrakları incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

            ı) Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

            i) Disiplin amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

            j) İlçenin temizliği ile ilgili hususlarda kontrol ve koordinasyonu sağlamak.

            k) İlçenin çevre sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirmek.

            l) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapmak ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlamak.

            m) Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirler almak ve yapılan işleri denetlemek.

            n) Görevi ile ilgili azami itinayı ve dikkati göstermek, personelin çalışma saatleri denetlemek ve moral motivasyonunu artırmaya yönelik tedbirler almak, elemanların eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak suretiyle birim içi verimi arttırmak.

            o) Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlatmak ve programa uyumunu denetlemek.

            ö) Geçici olarak izinli veya raporlu olduğu dönemlerde, müdürlük birim şeflerinden veya diğer birim müdürlerinden birini müdürlüğe vekalet etmesi için makamın onayına sunmak.

            p) Müdürlük personelinin çalışma usul ve esaslarını, özlük ve muamelat işlerini mer'i mevzuat kapsamında yürütmek.

            r) Yönetmelik, stratejik plan, bütçe, performans programı ve faaliyet raporu hazırlayıp başkanlığa sunmak; hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında İç Kontrol Güvence Beyanı vermek.

            s) Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

            ş) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel materyaller bastırılmasını sağlamak.

            t) Görevi ile ilgili süreçleri Başakşehir Belediyesi Genel İlkelerine uygun olarak yürütmek.

             (2) Müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

             a) Bu yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen müdürlüğün görevlerini yapmaya/yaptırmaya.

            b) Müdürlüğü;

            1) Başkanlık makamına, belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;

            2) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

            c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

            ç) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye,

            d) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

            e) İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,

            f) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

            g) Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,

            ğ) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

            h) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

            ı) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

            i) Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,

            j) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

            k) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

            l) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,

            m) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

            n) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden başkan yardımcısı ve başkan onayıyla görüş sormaya,

            o) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için kanuni her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

            (3) Müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

            1) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

            2) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

            3) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

            4) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

            b) Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla;

            1) Sayıştay’a,

            2) İlgili bakanlıkların denetim organlarına,

            3) Belediye meclisinin denetim komisyonuna,

            4) İç denetim organlarına,

gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

            c) Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

             Temizlik İşleri Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE  11- (1) Temizlik İşleri Şefinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Müdürün bilgisi dahilinde bu yönetmeliğin 9. maddesinin (1) fıkrası (h), (ı), (i), (k),  (l), (m), (n), (o), (ö), (p), (r), (s), (ş) bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            b) Müdür ile şeflik personeli arasında koordinasyonu sağlamak.

            c) Müdürlük makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge doğrultusunda yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak  zamanında sonuçlandırılması ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            ç) Şefliğin faaliyetleri ile ilgili yapılan günlük çalışma programlarının takibini ve kontrolünü yapmak.

            d) Yer altı çöp konteyneri ve Atık Toplama Merkezi yerlerini belirlemek.

            e) Yüklenici firmalar aracılığı ile yapılacak iş ve işlemlerin, sözleşme doğrultusunda yapılmasını takip ve kontrol etmek.

            f) Yüklenici firmalar aracılığı ile yapılacak iş ve işlemlerde şartname ve  sözleşmeye aykırılık görüldüğünde cezai işlem uygulamak.

            g) Şefliğin faaliyet ve hizmetleri  ile ilgili gelen şikayet ve talepleri değerlendirerek müdürlük çözüm ortağına bildirmek ve raporlamak.

            ğ) Şefliğin yetki ve sorumluluğuna giren; mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

            h) Fazla çalışma yapan personelin saat mesai onaylarını hazırlamak.

            ı) Sorumluluğundaki personelin iş dağılımını yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını izlemek; personelin iş ve mesai durumunu kontrol etmek ve denetlemek.

            i) Şefliğin faaliyetleriyle ilgili konularda mevzuata ve Belediye Emir ve Yasaklarına aykırı hareket edenlere kanuni işlem yapmak ve/veya yaptırmak.

            (2) Temizlik İşleri Şefinin yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Görevi ile alakalı konularda ilgili mevzuatlar ve bu yönetmelik çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmede, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmada bağlı bulunduğu müdürlük makamına karşı yetkili ve  sorumludur.

            Geri Dönüşüm Şefinin görev,  yetki ve sorumluluğu

            MADDE 12- (1) Geri Dönüşüm Şefinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) İlgili mevzuatlar dahilinde ilçe sınırlarımız içerisindeki ambalaj atıklarının, elektronik atıkların, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve atık araç lastiklerinin toplanması ve taşınmasının koordinasyonunu, kontrolünü ve gereğini yapmak ve/veya yaptırmak.

            b) Müdürlük makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge doğrultusunda yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak  zamanında sonuçlandırılması ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            c) Ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, atık lastikler ve bitkisel atık yağları mer'i mevzuat dahilinde ayrı toplanması ve berterafının sağlanmasını ve/veya geri dönüşümü ile ilgili  yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            ç) İlçe halkının çevre temizliği duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun ilan, pankart, broşür gibi çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak.

            d) Şefliğin faaliyetleriyle ilgili konularda mevzuata ve belediye emir ve yasaklarına aykırı hareket edenlere kanuni işlem yapmak ve/veya yaptırmak.

            e) Şefliğin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili gelen şikayet ve talepleri değerlendirerek müdürlük çözüm ortağına bildirmek ve raporlamak.

            f) Şefliğin yetki ve sorumluluğuna giren; mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

            (2) Geri Dönüşüm Şefinin yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Görevi ile alakalı konularda ilgili mevzuatlar ve bu yönetmelik çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmede, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmada bağlı bulunduğu müdürlük makamına karşı yetkili ve  sorumludur.

            Kalem Şefinin görev, yetki ve sorumluluğu

            MADDE 13– (1) Kalem Şefinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Müdürün bilgisi dahilinde bu yönetmeliğin 9. Maddesinin (1) fıkrası (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (j) bentlerinde  belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak            .

            b) Çeşitli kurum, kuruluş, tüzel ve özel kişiler ile kurum içi müdürlüklerden gelen ve/veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, başvuru formu vb. evrakların sistem içerisinde kaydını, havalesini ve dosyalanması gibi yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            c) Müdürlük makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge doğrultusunda yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak  zamanında sonuçlandırılması ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            ç) Müdürlükler arası yazışmaların ilgili birimlere havalesi, sonuçlarının takibi ve sonucundan kanuni süresi içerisinde ilgilisine bilgi verilmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            d) Müdürlükte çalışan memur, sözleşmeli memur ve işçi personelin aylık puantajını izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmaları  ve gölge dosyaları ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            e) Müdürlüğe gelen şikayetleri  (dilekçe, sözlü, telefon, e-mail)  almak, konusuna göre müdüre veya ilgili birime havalesi ve süresi içerisinde cevap verilmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            f) Müdürlük harcamaları ile ilgili olarak avans almak ve mahsupları ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            g) Katı  Atık Sözleşmeleri ve Atık Toplama Merkezleri  ile ilgili yazışma ve tahakkuklarla ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            ğ) Müdürlüğün başkanlık ve tüm birimler ile koordinasyonunu sağlamak.

            h) Müdürlüğün yapmış olduğu ihaleler ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemleri  yapmak ve/veya yaptırmak.

            ı) Müdürlükteki demirbaş ve ayniyatların kaydının tutulması ve kontrolü ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            i) Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaların korunması, yılsonu sayımının yapılması, demirbaş malzemelerin numaralandırılması ve kullananlara zimmet yapılması gibi iş ve işlemleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi aracılığı ile yapılmasını sağlamak.

            j) Hak edişleri, plan ve programa bağlı olarak doğru ve zamanında, mevzuata uygun olarak hazırlamak.

            k) Sorumlu olduğu birimin çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak müdürün vereceği görevleri yapmak ve/veya yaptırmak.

            l) Birimde çalışan personele görev dağılımı yaparak  iş ve işlem vermek ve sonuçlarını izlemek.

            m) Şefliğin yetki ve sorumluluğuna giren; mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

            (2) Kalem Şefinin yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtildiği gibidir.

            a) Görevi ile alakalı konularda ilgili mevzuatlar ve bu yönetmelik çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmede, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmada bağlı bulunduğu müdürlük makamına karşı yetkili ve  sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

            İşbirliği ve koordinasyon

            MADDE 14– (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

            a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

            b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

            c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

            ç) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

            d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim şefinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

            (2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

            a) Müdürlükler arası yazışmalar müdür’ün imzası ile yürütülür.

            (3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

            a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

            b) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili birime havale edilir.

            c) Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz.

            ç) Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir.

            d) İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka kanuni süresi içinde gereği yapılır.

            e) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir.

            f) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.

            g) Yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Başakşehir Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

            Müdürlüğün uygulama usul ve esasları

            MADDE 15– (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

            a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

            b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

            c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

            ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

            d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

            e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

            f) 4857 sayılı İş Kanunu,

            g) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

            ğ) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

            h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

            ı) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

            i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

            j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

            k) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

            l) İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

            m) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

            n) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

            o) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

            ö) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

            p) Atık Yönetimi Yönetmeliği,

            r) Ambalaj atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

            s) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

            ş) Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

            t) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

            u) 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Yönetmelik,

ü) İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte yer almayan hususlar

            MADDE 16- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve gerekçesi

            MADDE  17- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 11/12/2009 tarih ve 2009/61 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            (2) Bu yönetmelik; müdürlüğümüz çalışmalarının temel dayanaklarından biri olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlükten kalkması, yerine Atık Yönetimi Yönetmeliğinin  yürürlüğe girmesi  ve müdürlüğümüzün çalışmalarının bağlantılı bulunduğu diğer kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, müdürlük teşkilat yapısında yapılan değişiklikler ve  yönetmeliğin genel yapısında yapılan değişiklikler nedeniyle değiştirilmiştir.

 

            Yürürlük

            MADDE 18- (1) Bu yönetmelik 19 madde'den ibaret olup, Başakşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanması ile  yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE   19- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Başakşehir Belediye Başkanı yürütür.