STRATEJİ GELİŞTİRME ŞEFLİĞİ

Strateji Geliştirme Şefliğimiz aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

• İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi

 

• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması

 

• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörlerin incelenmesi, kurum içi kapasite araştırması yapılması, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyininin analiz edilmesi

 

• Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi

 

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve konsolide edilmesi çalışmalarının yürütülmesi

 

• İzleyen sonuçlarının iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi

 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi

 

• İdarenin finansman programının hazırlanması, bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması

 

• Harcama birimlerinin talebi üzerine bütçe ödenekleri arasındaki aktarma işlemlerininin gerçekleştirilmesi

 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi

 

• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması

 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi

 

• İdarenin yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması

 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütülmesi

 

• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması

 

• Ön malî kontrol faaliyetinin yürütülmesi

 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaların yapılması; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılması için gerekli hazırlıkların yapılması

 

• Tarifelerin hazırlayarak meclise sunulması, meclis tarafından kabul edilen tarifelerin yayınlanması

 

• İhale dosyaları ve hakediş dosyalarının hazırlanması