2017 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

Kasım 2017 Tarihli Meclis Karar Özetleri

06.11.2017

2017/53

İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

06.11.2017

2017/54

Encümene Üye seçimi yapıldı.

10.11.2017

2017/55

Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.11.2017

2017/56

Başakşehir İlçesi, 799 Ada 2 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.11.2017

2017/57

24.07.2017  tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Atatürk Olimpiyat Parkı Uygulama İmar Planı 1. Etabı” itirazına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.11.2017

2017/58

2017 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.11.2017

2017/59

Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 298 ada 4 parsel doğusunda kalan park parselin 32,00 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.11.2017

2017/60

Altınşehir ve Güvercintepe Mahallelerinde ticari olarak teşekkül etmiş yol güzergahlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f/2. Maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.11.2017

2017/61

Belediyemiz ile Malezya’nın Alor Setar Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkileri kurulmasına ilişkin Hukuk, Gençlik Spor ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.